Domů

Doučování matematiky v ČB podle Brundika

Fórum

Zadat nový příspěvek

Dobrý den,
od 8. kvìtna 2012 bude douèování probíhat mimo Èeské Budìjovice (obec Vitín).
Brundik

Brundik (27.04.2012 - 09:26:52)
Dobrý den,

na všechny dotazy zde uveøejnìné odpovídám pomocí zadaného e-mailu, tzn. nezùstávají bez odpovìdi.

Všem pøeji krásný den!

Brundik (02.08.2011 - 14:54:06)
Dobrý den,

mìla bych zájem o douèování z matematiky...Jsem studentkou 3.roèníku na vysoké škole a letos bych chtìla dìlat státnice...Podmínkou je ovšem zkouška z matematiky...a ta mi nijak zvl᚝ nejde. Stále ještì douèování nabízíte? Dále bych se chtìla zeptat, zda nemáte zkušenost i se statistikou. Tu bych také potøebovala.

Dìkuji za odpovìï a pøeji pìkný den,
Kateøina Macháèková

Katka Macháèková (24.03.2011 - 20:42:09)
Dobrý den,
mì také èeká reparát z matematiky koncem srpna. Jsem studentem 2. roèníku gymnázia. Mám zadané pøíklady a protøeboval bych je spoèítat s konzultací a doplnit si teorii. Mohl bych od 21.7., èasovì se mohu pøizpùsobit.

Tadeáš (20.07.2009 - 18:30:51)
Dobrý den, jsem studentem 2.roèníku Støední Zdravotnické školy a v srpnu mì èeká opravná zkouška z matematiky, potøeboval bych douèování nejlépe od 15.èervence - 2x týdnì. Dìkuji za odpovìï. Petr.

Petr Hlubocký (08.07.2009 - 11:27:27)
- 1 - 2 - 3 - 4 -