Domů

Doučování matematiky v ČB podle Brundika

Fórum

Zadat nový příspěvek

Dobrý den,
kontaktujte mì prosím na e-mailu, který najdete na záložce Vyuèující.
Dìkuji za Váš zájem.

Brundik (31.05.2008 - 23:20:00)
Dobrý den.Jsem žákynì 7.tøídy a chtìla bych se pøes letní prázdniny zdokonalit v matematice a potøebovala bych douèování.Byla bych ráda za odpovìd a také pøípadnì také za nabídku volných termínù.Pøedem dekuji za odpovìd.

Lenka (31.05.2008 - 22:26:31)
Dobrý den,
ráda Vám pomùžu. Ozvìte se mi na e-mail v záložce Vyuèující a domluvíme se na podrobnostech.
Pøeji pøíjemný den

Brundik (10.03.2008 - 23:14:24)
Dobrý den. Jsem žákynì 8.tøídy a pøíští rok bych chtìla dìlat pøijímací zkoušky na støední prùmyslovou školu stavební v È.B a potøebovala bych douèování matematiky. Byla byste ochotna mì pøipravit na pøijímací zkoušky? dìkuji za odpovìï

Mášinka=) (10.03.2008 - 09:51:28)
Prozatím douèuji pouze ve veèerních hodinách nebo o víkendu. Od kvìtna 2008 rozšiøuji možnost douèování bìhem celého dne. Tìším se na Vás.

Brundik (09.03.2008 - 14:01:12)
- 1 - 2 - 3 - 4 -